You are here: Home

Welcome to My Service: Clwyd Alyn’s Resident/Tenant Web Access Site

 

Before using 'My Service' please read the information stated below.


What we provide with the service

The housing service allows you to:


 • Check your tenancy account balance
  This will allow you to easily see the balance on your accounts as well as checking the transaction history
 • Log a repair
  This will allow you to let us know if there is anything in your home that needs repairing
 • View outstanding repairs
  This will allow you to view a list of the last 10 repairs that have been logged against your property (and their current status)

This system is updated in real time therefore if you wish to view your account balance after making a payment you will need to click on the 'Check Account Balance' link again. Credit & debit card transactions may take several minutes to complete.

You can now register for rented accommodation on line using this service. You do not have to be a tenant already to use this service but you will need to register and set up a My Service account.
If you require any further information on using this website please contact us on 0800 183 5757 or email enquiries@pennaf.co.uk.

N.B. Whilst the Pennaf Group aims to provide services equally through both Welsh and English languages, the computer programme which will open once you click on the ‘Register/Log In tab’, is only available through the medium of English at this point in time. The Group is however working with the supplier to facilitate Residents being able to access the self service module in Welsh or English.Croeso i Fy Ngwasanaeth: Safle Mynediad i’r We Preswylwyr/Tenantiaid Clwyd Alyn.

Cyn defnyddio ‘Fy Ngwasanaeth’ darllenwch y wybodaeth isod.


Beth fyddwn ni’n ei ddarparu gyda’r gwasanaeth

Mae’r gwasanaeth tai hwn yn caniatáu i chi:


 • Wirio balans eich cyfrif tenantiaeth
  Bydd hyn yn gadael i chi weld y balans ar eich cyfrifon yn hawdd yn ogystal â gwirio hanes y trafodion
 • Gofnodi gwaith trwsio
  Bydd hyn yn gadael i chi wybod os oes unrhyw beth angen ei drwsio yn eich cartref
 • Gweld gwaith trwsio sydd heb ei wneud
  Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi weld rhestr o’r 10 gwaith trwsio diweddaraf i gael eu cofnodi ar gyfer eich eiddo (a’u statws ar hyn o bryd)

Mae’r system hon yn cael ei diweddaru yn fyw felly os dymunwch weld eich balans cyfrif ar ôl gwneud taliad bydd angen i chi glicio ar y ddolen ‘Gwirio Balans y Cyfrif/Check Account Balance’ eto. Gall trafodion cardiau credyd a debyd gymryd sawl munud i’w cwblhau.

Gallwch yn awr gofrestru am lety ar rent ar-lein gan ddefnyddio’r gwasanaeth hwn. Nid oes raid i chi fod yn denant yn barod i ddefnyddio’r gwasanaeth hwn ond bydd raid i chi gofrestru a sefydlu cyfrif My Service.
Os bydd arnoch angen rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r wefan hon cysylltwch â ni ar 0800 183 5757 neu anfon e-bost i enquiries@pennaf.co.uk.

D.S. Er bod Grwp Tai Pennaf yn ceisio darparu gwasanaethau yn gyfartal trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg, dim ond trwy gyfrwng y Saesneg y mae’r rhaglen gyfrifiadurol fydd yn agor ar ôl i chi glicio ar y tab ‘Cofrestru/Mewn Gofnodi Register/Log In’ ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae’r Grwp yn gweithio gyda’r cyflenwr i hwyluso Preswylwyr i fedru cael mynediad i’r modiwl hunan wasanaeth yn Gymraeg neu Saesneg.Clwyd Alyn Housing Association, 72 Ffordd William Morgan, Parc Busnes Llanelwy, Llanelwy, Sir Ddinbych, LL17 0JD
Investors in People in Logo Welsh Language Board Logo Positive about Disabled People Logo Adobe Acrobat Logo Browsealoud Logo